Matouš, 28. kapitola

1. Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna, a druhá Maria, aby pohleděly na hrob.
2. A aj, země třesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří, a posadil se na něm.
3. A byl oblíčej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh.
4. A pro strach jeho zděsili se strážní, a učiněni jsou jako mrtví.
5. I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte.
6. Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Poďte, vizte místo, kdež ležel Pán.
7. A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám.
8. I vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly.
9. Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu.
10. Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří.
11. Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím {biskupům} všecko, co se stalo.
12. Kteřížto shromáždivše se s staršími, a uradivše se, mnoho peněz dali žoldnéřům,
13. Řkouce: pravte, že učedlníci jeho nočně přišedše, ukradli jej, když jsme my spali.
14. A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme, a vás bezpečny učiníme.
15. A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až do dnešního dne.
16. Jedenácte pak učedlníků šli do Galiee na horu, kdež jim byl uložil Ježíš.
17. A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale někteří pochybovali.
18. A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
19. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
20. Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.

Komentáře jsou zavřeny.