Kolossenským, 1. kapitola

1. Pavel apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a Timoteus,
2. Těm, kteříž jsou v Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3. Díky činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se,
4. Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši, a o lásce ke všechněm svatým,
5. Pro naději složenou vám v nebesích, o níž jste prvé slyšeli v slovu pravdy, to jest evangelium.
6. Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken svět, a ovoce nese, jako i u vás od toho dne, v kterémž jste slyšeli, a poznali milost Boží v pravdě,
7. Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,
8. Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.
9. Protož i my, od toho dne, jakž jsme to uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní,
10. Abyste chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží,
11. Všelikou mocí zmocněni jsouce, podlé síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,
12. Díky činíce Otci, kterýž hodné nás učinil účastnosti losu svatých v světle,
13. Kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého,
14. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů,
15. Kterýž jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.
16. Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.
17. A on jest přede vším, a všecko jím stojí.
18. A onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel,
19. Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala,
20. A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi.
21. Ano i vás, někdy odcizené a nepřátely v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil,
22. Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a nepoškvrněné, a bez úhony před oblíčejem svým,
23. Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehož já Pavel učiněn jsem služebník.
24. Kterýž nyní raduji se z utrpení svých pro vás, a doplňuji ostatky ssoužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž jest církev,
25. Jejíž učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,
26. To tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.
27. Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest Kristus v vás, ta naděje slávy,
28. Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka, a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši.
29. O čež i pracuji, bojuje podlé té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně mocně.

Komentáře jsou zavřeny.