Jan, 7. kapitola

1. Potom pak chodil Ježíš po Galilei; nebo nechtěl býti v Judstvu, proto že ho hledali Židé zabiti.
2. A byl blízko svátek Židovský, stánků.
3. Tedy řekli jemu bratří jeho: Vyjdi odsud, a jdi do Judstva, ať i učedlníci tvoji vidí skutky tvé, kteréž činíš.
4. Nižádný zajisté v skrytě nic nedělá, kdož chce vidín býti. Protož ty, činíš-li takové věci, zjev se světu.
5. Nebo ani bratří jeho nevěřili v něho.
6. I dí jim Ježíš: Čas můj ještě nepřišel, ale čas váš vždycky jest hotov.
7. Nemůžeť vás svět nenáviděti, ale mneť nenávidí; nebo já svědectví vydávám o něm, že skutkové jeho zlí jsou.
8. Jděte vy k svátku tomuto. Jáť ještě nepůjdu k svátku tomuto, nebo čas můj se ještě nenaplnil.
9. To pak pověděv jim, zůstal v Galilei.
10. A když odešli batří jeho, tehdy i on šel k svátku, ne zjevně, ale jako ukrytě.
11. Židé pak hledali ho v svátek, a pravili: Kde jest onen?
12. A mnoho řečí bylo o něm v zástupu. Nebo někteří pravili, že dobrý jest, a jiní pravili: Není, ale svodí zástup.
13. Žádný však o něm nemluvil zjevně pro bázeň Židů.
14. Když pak již polovici svátku se vykonalo, vstoupil Ježíš do chrámu, a učil.
15. I divili se Židé, řkouce: Kterak tento písmo umí, neučiv se?
16. Odpověděl jim Ježíš a řekl: Mé učení neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal.
17. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe.
18. Kdoť sám od sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, tenť pravdomluvný jest, a nepravosti v něm není.
19. Však Mojžíš dal vám zákon, a žádný z vás neplní zákona. Proč mne hledáte zamordovati?
20. Odpověděl zástup a řekl: Ďábelství máš. Kdo tě hledá zamordovati?
21. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Jeden skutek učinil jsem, a všickni se tomu divíte.
22. Však Mojžíš vydal vám obřízku, (ne že by z Mojžíše byla, ale z otců), a v sobotu obřezujete člověka.
23. Poněvadž člověk obřízku přijímá v sobotu, aby nebyl rušen zákon Mojžíšův, proč se na mne hněváte, že jsem celého člověka uzdravil v sobotu?
24. Nesuďte podlé osoby, ale spravedlivý soud suďte.
25. Tedy někteří z Jeruzalémských pravili: Zdaliž toto není ten, kteréhož hledají zabiti?
26. A aj, svobodně mluví a nic mu neříkají. Zdali již právě poznali knížata, že tento jest právě Kristus?
27. Ale o tomto víme, odkud jest, Kristus pak když přijde, žádný nebude věděti, odkud by byl.
28. I volal Ježíš v chrámě, uče a řka: I mne znáte, i odkud jsem, víte. A nepřišelť jsem sám od sebe, ale jestiť pravdomluvný ten, kterýž mne poslal, jehož vy neznáte.
29. Ale já znám jej, nebo od něho jsem, a on mne poslal.
30. I hledali ho jíti, ale žádný nevztáhl ruky na něho, nebo ještě byla nepřišla hodina jeho.
31. Z zástupu pak mnozí uvěřili v něho, a pravili: Kristus když přijde, zdali více divů činiti bude nad ty, kteréž tento činí?
32. Slyšeli pak farizeové zástup, an o něm takové věci rozmlouvá, i poslali farizeové a přední kněží {biskupové} služebníky, aby jej jali.
33. Tedy řekl jim: Ještě maličký čas jsem s vámi, potom odejdu k tomu, kterýž mne poslal.
34. Hledati mne budete, ale nenaleznete, a kdež já budu, vy nemůžte přijíti.
35. I řekli Židé k sobě vespolek: Kam tento půjde, že my ho nenalezneme? Zdali v rozptýlení pohanů půjde, a bude učiti pohany?
36. Jaká jest to řeč, kterouž promluvil: Hledati mne budete, ale nenaleznete, a kdež já budu, vy nemůžete přijíti?
37. V poslední pak den ten veliký svátku toho, stál Ježíš a volal, řka: Žízní-li kdo, poď ke mně, a napí se.
38. Kdož věří ve mne, jakož dí písmo, řeky z břicha jeho poplynou vody živé.
39. (A to řekl o Duchu, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl dán Duch svatý, proto že ještě Ježíš nebyl oslaven.)
40. Tedy mnozí z zástupu uslyševše tu řeč, pravili: Tentoť jest právě prorok ten.
41. Jiní pravili: Tentoť jest Kristus. Ale někteří pravili: Zdaliž z Galilee přijde Kristus?
42. Zdaž nepraví písmo, že z semene Davidova a z Betléma městečka, kdež býval David, přijíti má Kristus?
43. A tak různice v zástupu stala se pro něj.
44. Někteří pak z nich chtěli ho jíti, ale žádný nevztáhl ruky na něj.
45. Tedy přišli služebníci k předním kněžím {biskupům} a k farizeům, kteříž řekli jim: Proč jste ho nepřivedli?
46. Odpověděli ti služebníci: Nikdy tak člověk nemluvil, jako tento člověk.
47. I odpověděli jim farizeové: Zdali i vy jste svedeni?
48. Zdaliž kdo z knížat uvěřil v něho aneb z farizeů?
49. Než zástup ten, kterýž nezná zákona. Zlořečeníť jsou.
50. I dí jim Nikodém, ten kterýž byl přišel k němu v noci, byv jeden z nich:
51. Zdali zákon náš soudí člověka, leč prvé uslyší od něho a zví, co by činil?
52. Odpověděli a řekli jemu: Nejsi-li i ty Galilejský? Ptej se a viz, žeť prorok z Galilee nepovstal.
53. I šel jeden každý do domu svého.

Komentáře jsou zavřeny.