1. Timoteovi, 5. kapitola

1. Staršího netresci, ale napomínej jako otce, mladších jako bratří,
2. Starých žen jako matek, mladic jako sestr, ve vší čistotě.
3. Vdovy měj v poctivosti, kteréž pravé vdovy jsou.
4. Pakli která vdova dítky neb vnuky má, nechažť se učí předně k svému domu pobožnosti dokazovati, a zase rodičům se odplacovati; neboť jest to chvalitebné a vzácné před oblíčejem Božím.
5. Kteráž pak právě vdova jest a osamělá, máť naději v Bohu, a trváť na modlitbách a svatých žádostech dnem i nocí.
6. Ale rozkošná, živa jsuci, již umřela.
7. Protož to přikaž, ať jsou bez úhony.
8. Jestliže pak kdo o své, a zvláště o domácí péče nemá, zapřelť víry, a jest horší než nevěřící.
9. Vdova buď vyvolena, kteráž by neměla méně šedesáti let, kteráž byla jednoho muže manželka,
10. O níž by svědectví bylo, že dobré skutky činila, jestliže dítky vychovala, jestliže do domu pocestné přijímala, jestliže svatým nohy umývala, jestliže bídným posluhovala, jestliže každého skutku dobrého pilna byla.
11. Ale mladých vdov nepřijímej; nebo když, nedbajíce na Krista, v chlipnost se vydadí, vdávati se chtějí,
12. Jsouce již hodné potupení, proto že první víru zrušily.
13. Nýbrž také jsouce i zahálevé, učí se choditi po domích; a netoliko zahálevé, ale i klevetné a všetečné, mluvíce, což nesluší.
14. Protož chci, aby se mladší vdávaly, děti rodily, hospodyně byly, a žádné příčiny protivníku nedávaly ku pomlouvání.
15. Nebo již se některé uchýlily zpět po satanu.
16. Protož má-liť kdo věřící neb která věřící vdovy, opatrujž je, a nebuď obtěžována církev, aby těm, kteréž právě vdovy jsou, postačilo.
17. Předložení, kteříž dobře spravují, dvojí cti hodni jmíni buďte, zvláště ti, kteříž pracují v slovu a v učení.
18. Nebo praví písmo: Volu mlátícímu nezavížeš úst. A hodenť jest dělník své mzdy.
19. Proti staršímu1) žaloby nepřijímej, leč pode dvěma neb třmi svědky.
20. Ty pak, kteříž hřeší, přede všemi tresci, aby i jiní bázeň měli.
21. Osvědčujiť před oblíčejem Božím, a Pána Jezukrista, i vyvolených andělů, abys těchto věcí ostříhal bez přijímání osob, nic nečině podlé náchylnosti.
22. Nevzkládej rukou rychle na žádného, a neobcuj hříchům cizím. Sebe samého ostříhej v čistotě.
23. Nepí již více vody, ale vína skrovně užívej, pro svůj žaludek a časté nemoci své.
24. Některých lidí hříchové prvé zjevní jsou, předcházející soud, některých pak i následují.
25. A takž také i skutkové dobří prvé zjevní jsou. Což pak jest jinak, ukryti se nemůže.

Komentáře jsou zavřeny.