1. Timoteovi, 4. kapitola

1. Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských,
2. V pokrytctví lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,
3. Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, kteříž poznali pravdu.
4. Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.
5. Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.
6. Toto předkládaje bratřím, budeš dobrý služebník Jezukristův, vykrmený slovy víry a pravého učení, kteréhož jsi následoval.
7. Světské pak a babské básně zavrz, ale cvič se v pobožnosti.
8. Nebo tělesné cvičení malého jest užitku, ale pobožnost ke všemu jest užitečná, a má i nynějšího i budoucího života zaslíbení.
9. Věrnáť jest tato řeč, a hodná, aby všelijak oblíbena byla.
10. Proto zajisté i pracujeme, i pohanění neseme, že naději máme v Bohu živém, kterýž jest ochránce všech lidí, a zvláště věřících.
11. Ty věci předkládej, a uč.
12. Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v obcování, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě.
13. Dokudž nepřijdu, buď pilen čítání, napomínání, učení.
14. Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenžť jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších1).
15. O tom přemyšluj, v tom buď, aby prospěch tvůj zjevný byl všechněm.
16. Budiž sebe pilen i učení, v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.

Komentáře jsou zavřeny.