atatczczdedeesesfrfrhrhrmxmxnlnlplplskskslslukukususvava
Růženec, Rosary, Rosenkranz, Różaniec, Krunica, Rosaire, Ruženec, Rožni venec, Rozenkrans


Jak se modlit růženec?

+Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
+ Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš,
.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
K: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Jak se modlit růženec? How to Pray the Rosary? Wie bete ich den Rosenkranz? Jak odmawiać różaniec? Kako se moli krunica? Comment prier le rosaire? Ako sa modliť ruženec? Kako moliti rožni venec? Hoe te bidden de rozenkrans?
© 2010 Martin Venclů.