Římanům, 16. kapitola

1. Poroučímť pak vám Fében, sestru naši, služebnici církve Cenchrenské,
2. Abyste ji přijali v Pánu, tak jakž sluší na svaté, a abyste jí pomocni byli, jestliže by vás v čem potřebovala. Nebo i ona mnohým hostem ochotně posluhovala, až i mně také.
3. Pozdravte Priscilly a Akvily, pomocníků mých v Kristu Ježíši,
4. Kteříž pro můj život svých vlastních hrdel nasadili, jimž ne já sám toliko děkuji, ale i všecky církve pohanské,
5. I domácího jejich shromáždění. Pozdravte mémo milého Epéneta, kterýž jest prvotiny Achaie v Kristu.
6. Pozdravte Marie, kteráž mnoho práce měla s námi.
7. Pozdravte Andronika a Junia, příbuzných mých a spoluvězňů mých, kteříž jsou vzácní u apoštolů, a kteříž přede mnou byli v Kristu Ježíši.
8. Pozdravte Amplia mně v Pánu milého.
9. Pozdravte Urbana, pomocníka našeho v Kristu, a Stachyna mého milého.
10. Pozdravte Apella zkušeného v Kristu. Pozdravte domácích Aristobulových.
11. Pozdravte Herodiona, příbuzného mého. Pozdravte domácích Narcissových, kteříž jsou v Pánu.
12. Pozdravte Tryfény a Tryfózy, kteréž práci vedou v Pánu. Pozdravte Persidy milé, kteráž mnoho pracovala v Pánu.
13. Pozdravte Rufa, zvláštního v Pánu, a matky jeho i mé.
14. Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermy, Patroba, Hermena, i bratří, kteříž jsou s nimi.
15. Pozdravte Filologa i Julie, Nerea a sestry jeho, i Olympa i všech svatých, kteříž jsou s nimi.
16. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém. Pozdravujíť vás církve Kristovy.
17. Prosímť pak vás, bratří, abyste šetřili těch, kteříž různice a pohoršení činí, na odpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a varujte se jich.
18. Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, ale svému břichu; a lahodnými řečmi a pochlebenstvím svodí srdce prostých.
19. Nebo vaše poslušenství všech došlo. A protož raduji se z vás. Než chciť, abyste byli moudří k dobrému, a prostí k zlému.
20. Bůh pak pokoje potře satana pod nohy vaše brzo. Milost Pána našeho Jezukrista s vámi. Amen.
21. Pozdravují vás Timoteus, pomocník můj, a Lucius, a Jázon, a Sozipater, příbuzní moji.
22. Pozdravuji vás v Pánu já Tercius, kterýž jsem psal tento list.
23. Pozdravuje vás Gáius, hospodář můj i vší církve. Pozdravuje vás Erastus, důchodní písař městský, a Kvartus bratr.
24. Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.
25. Tomu pak, kterýž může vás utvrditi podlé evangelium mého a kázaní Ježíše Krista, podlé zjevení tajemství od časů věčných skrytého,
26. Nyní pak zjeveného i skrze písma prorocká, podlé poručení věčného Boha, ku poslušenství víry všechněm národům oznámeného,
27. Tomu samému moudrému Bohu sláva skrze Jezukrista na věky. Amen.

Komentáře jsou zavřeny.