Matouš, 4. kapitola

1. Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.
2. A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl.
3. A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou.
4. On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.
5. Tedy pojal jej ďábel do svatého města, a postavil ho na vrchu chrámu.
6. A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo psáno jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil.
7. I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
8. Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich,
9. A řekl jemu: Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.
10. Tedy řekl mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se budeš, a jemu samému sloužiti budeš.
11. Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu.
12. A když uslyšel Ježíš, že by Jan byl vsazen, navrátil se do Galilee.
13. A opustiv Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum při moři, v krajinách Zabulon a Neftalím,
14. Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího:
15. Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská,
16. Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.
17. Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.
18. A chodě Ježíš podlé moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři).
19. I dí jim: Poďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
20. A oni hned opustivše síti, šli za ním.
21. A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich.
22. A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním.
23. I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.
24. A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I vodili k němu všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními obklíčené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené a uzdravoval je.
25. I šli za ním zástupové mnozí z Galilee a z Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.

Komentáře jsou zavřeny.