2. Korintským, 8. kapitola

1. Známuť pak vám činíme, bratří, milost Boží, danou zborům Macedonským,
2. Že v mnohém zkušení ssoužení rozhojnilá radost jejich a převeliká chudobajejich rozhojněna jest v bohatství upřímostijejich.
3. Nebo svědectví jim vydávám, že podlé možnosti, ba i nad možnost hotovi byli,
4. Mnohými žádostmi prosíce nás, abychom tu milost a zbírku, kteráž se děje na svaté, na se přijali.
5. A netoliko tak, jakž jsme se nadáli, ale sami sebe nejprvé dali Pánu, i nám z vůle Boží,
6. Tak že jsme musili napomenouti Tita, aby jakož byl prvé započal, tak také i dokonal při vás milost tuto.
7. A protož jakž ve všech věcech jste hojní, u víře i v řeči i v známosti i ve všeliké snažnosti i v lásce své k nám, tak i v této milosti hojní buďte.
8. Ne jako rozkazuje, pravím, ale snažností jiných i vaši upřímou lásku zkušenou ukázati chtěje.
9. Nebo znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
10. A k tomuť vám radu dávám; nebo jest vám to užitečné, kteříž jste netoliko činiti, ale i chtíti prvé začali léta předešlého.
11. Protož nyní již to skutkem vykonejte, aby jakož hotové bylo chtění, tak bylo i vykonání z toho, což máte.
12. Nebo jest-liť prvé vůle hotová, podlé toho, což kdo má, vzácná jest, ne podlé toho, čehož nemá.
13. Nebo ne, aby jiní měli polehčení, a vy úzkost, ale rovnost ať jest, nyní přítomně vaše hojnost spomoz jejich chudobě,
14. Aby také jejich hojnost vaší chudobě byla ku pomoci, aby tak byla rovnost;
15. Jakož psáno: Kdo mnoho, nic mu nezbývalo, a kdo málo, neměl nedostatku.
16. Ale díka Bohu, kterýž takovou snažnost k vám dal v srdce Titovo,
17. Tak že to napomenutí přijal, anobrž jsa opravdový, sám z své dobré vůle šel k vám.
18. Poslaliť jsme pak s ním bratra toho, kterýž má velikou chválu v evangelium po všech zbořích,
19. (A netoliko to, ale také vyvolen jest od církví za tovaryše putování našeho, s touto milostí, kterouž sloužíme k slávě Pánu a vůli vaší),
20. Varujíce se toho, aby nám někdo neutrhal pro tu hojnost, kterouž my přisluhujeme,
21. Dobré opatrujíce netoliko před oblíčejem Páně, ale i před lidmi.
22. Poslali jsme pak s nimi bratra svého, kteréhož jsme mnohokrát ve mnohých věcech zkusili, že jest pilný, a nyní mnohem pilnější pro mnohé doufání mé o vás.
23. Z strany Tita, tovaryš můj jest, a mezi vámi pomocník; z strany bratří našich, poslové jsou církví a sláva Kristova.
24. Protož jistoty lásky své a chlouby naší o vás k nim dokažte, před oblíčejem církví.

Komentáře jsou zavřeny.