1. Tessalonicenským, 5. kapitola

1. O časích pak a chvilech, bratří, nepotřebujete, aby vám psáno bylo.
2. Nebo vy sami výborně víte, že ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.
3. Nebo když dějí: Pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí, jako bolest ženě těhotné, a neujdouť.
4. Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj zachvátil.
5. Všickni vy synové světla jste, a synové dne. Nejsmeť noci, ani tmy.
6. Nespěmež tedy, jako jiní, ale bděme, a střízliví buďme.
7. Nebo kteříž spí, v noci spí, a kteříž se opíjejí, v noci opilí jsou.
8. Ale my, synové dne jsouce, střízliví buďme, oblečeni jsouce v pancíř víry a lásky, a v lebku naděje spasení.
9. Nebo nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení, skrze Pána našeho Jezukrista,
10. Kterýž umřel za nás, abychom, buď že bdíme, buď že spíme, spolu s ním živi byli.
11. Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.
12. Prosímeť pak vás, bratří, znejtež ty, kteříž pracují mezi vámi, a předloženi jsou vám v Pánu, a napomínají vás,
13. A velice je milujte pro práci jejich. A mějte se k sobě vespolek pokojně.
14. Prosímeť pak vás, bratří, napomínejte z řádu vystupujících, potěšujte choulostivých, snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechněm.
15. Vizte, aby někdo zlého za zlé neodplacoval, ale vždycky účinnosti dokazujte, i k sobě vespolek i ke všechněm.
16. Vždycky se radujte,
17. Bez přestání se modlte,
18. Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši při vás.
19. Ducha neuhašujte,
20. Proroctvím nepohrdejte,
21. Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.
22. Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.
23. Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.
24. Věrnýť jest ten, kterýž povolal vás, kterýž také i učiní to.
25. Bratří, modlte se za nás.
26. Pozdravte všech bratří s políbením svatým.
27. Zavazujiť vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm bratřím svatým.
28. Milost Pána našeho Jezukrista s vámi. Amen.

Komentáře jsou zavřeny.